Salgsvilkår

Salgsbetingelser for digitale løsninger (WordPress- og WooCommerce-nettsider) Fra NTC-DEV

1. Avtalen

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp og levering av digitale løsninger som WordPress- og WooCommerce-nettsider. Avtalen består av disse betingelsene, opplysninger gitt i bestillingsprosessen og eventuelle særskilt avtalte vilkår.

2. Parter

Selgeren er NTC Dayoub, Org nummer: 928576876, Adresse: Edelgranveien 52. 1356 Bekkestua,mobile: 47739299, epost info@ntcdev.com heretter omtalt som “selger” eller “selgeren”.

Kjøperen er den enkeltpersonen eller bedriften som foretar bestillingen og omtales som “kjøper” eller “kjøperen”.

3. Pris og Betaling

Prisen for den digitale løsningen, inkludert alle tilleggskostnader og avgifter, vil være tydelig angitt i bestillingsprosessen. Betalingen skal gjennomføres i henhold til de angitte betalingsmetodene og -vilkårene.

Selgeren godtar betaling gjennom Vipps som hovedbetalingsmetode. Kjøpere kan også velge å betale med debet- eller kredittkort.

Betaling med Vipps skjer umiddelbart ved bestilling. Ved bruk av debet- eller kredittkort kan selgeren reservere kjøpesummen ved bestilling, og kortet belastes når den digitale løsningen leveres til kjøperen

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

4. Levering av den digitale løsningen

Levering anses som fullført når den digitale løsningen er gjort tilgjengelig for kjøperen i henhold til avtalt leveringsmetode. Selgeren vil gi informasjon om leveringstidspunktet og hvordan den digitale løsningen blir tilgjengelig.

5. Eierskap og bruksrett

Ved fullført betaling overføres ikke eierskapet til den digitale løsningen til kjøperen. Kjøperen gis en ikke-eksklusiv rett til å bruke den digitale løsningen til det formålet den er kjøpt for, med mindre annet er spesifisert i avtalen.

6. Ansvarsfraskrivelse

Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader, tap eller ulemper som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke den digitale løsningen etter levering, med mindre det er pålagt etter gjeldende lovverk.

7. Oppdateringer og Vedlikehold

Selgeren forbeholder seg retten til å tilby oppdateringer, forbedringer eller vedlikeholdstjenester for den digitale løsningen. Kjøperen kan ha rett til å motta slike oppdateringer i en avtalt periode etter kjøpet.

8. Garanti

Eventuelle garantier for den digitale løsningen er begrenset til vilkårene spesifisert i den opprinnelige avtalen. Selgeren gir ingen garantier utover det som uttrykkelig er nevnt i avtalen, med mindre loven krever det.

9. Angrerett

9.1. I samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning har Kunden rett til å angre på avtalen innenfor angrefristen på 14 dager fra leveringsdatoen eller fra den dagen avtalen ble inngått, avhengig av hva som er relevant.

9.2. For å benytte deg av angreretten, må Kunden gi skriftlig melding om angrerettens utøvelse innen fristens utløp. Kunden kan bruke angreskjemaet som vedlagt følger denne avtalen, men det er ikke påkrevd.

9.3. Vær oppmerksom på at visse tjenester eller produkter kan være unntatt fra angreretten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Unntakene fra angreretten vil tydelig fremkomme i vilkårene som er spesifikke for den aktuelle tjenesten eller produktet.

9.4. Dersom Kunden benytter seg av angreretten i tråd med gjeldende lover og vilkår, vil NTC Dayoub refundere eventuelle betalinger mottatt fra Kunden innen rimelig tid og senest innen 14 dager fra den datoen Bedriften mottar Kunden sin melding om utøvelse av angreretten.

10. Reklamasjon ved Mangel – Kjøperens Rettigheter

10.1 Dersom det oppdages en mangel ved våre digitale løsninger, ber vi kjøperen vennligst om å gi oss melding om dette innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget.

10.2 Kjøperen har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra tidspunktet da mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan også skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Ved produkter eller tjenester ment å vare vesentlig lenger enn to år, gjelder en reklamasjonsfrist på fem år.

10.3 Hvis varen har en mangel som ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving av avtalen og/eller erstatning fra selgeren.

10.4 Retting eller omlevering kan kreves av kjøperen, men selgeren kan motsette seg dette dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller medfører urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid, og selgeren har normalt ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

10.5 Ved mangler som ikke blir rettet eller omlevert, har kjøperen rett til et passende prisavslag. Dette skal tilsvare forholdet mellom nedsatt og avtalt pris i samsvar med mangelen.

10.6 Ved vesentlige mangler som ikke kan rettes eller omleveres, kan kjøperen heve avtalen når mangelen ikke er uvesentlig.

10.7 For å sikre en tydelig kommunikasjon ber vi om at reklamasjoner sendes skriftlig.

11. Konflikthåndtering

Eventuelle tvister mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger og gode troshandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til enighet, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.